UWAGA KONKURS !!! Na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan

Data: 
17/08/2018

Zaproszenie do Konkursu
rozmiar tekstu drukuj kod qr

W dniu 14 sierpnia 2018 roku Miasto Poznań ogłosiło otwarty jednoetapowy Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej zlokalizowany w Parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów dotyczących merytorycznych założeń konkursu i wyłonienie najlepszego rozwiązania, który stanie się dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych oraz będzie odgrywał ważną rolę w narodowej edukacji historycznej.

TEREN

Konkursem objęty jest teren w zachodniej częśći centrum miasta u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich/Towarowa, w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego.

UCZESTNICY

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka
lub
osoba, która posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w przeciągu 10 lat przed ogłoszeniem Konkursu; rzeźby, pomnika lub instalacji funkcjonującej w przestrzeni publicznej, będącej upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób.

NAGRODY

I nagroda w wysokości 30.000,00 zł
II nagroda w wysokości 20.000,00 zł
III nagroda w wysokości 15.000,00 zł
wyróżnienie równorzędne 5.000,00 zł
wyróżnienie równorzędne 5.000,00 zł
wyróżnienie równorzędne 5.000,00 zł

Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pomnika oraz kompletnej dokumentacji projektowej.

WARUNKI

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (realizacja Inwestycji: wykonanie pomnika/rzeźby, wykonanie dokumentacji projektowej, prace ziemne i budowlane) nie powinien przekroczyć kwoty 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion PLN brutto).

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia, które zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu niniejszego Konkursu oraz negocjacji z Uczestnikiem konkursu, którego praca konkursowa została uznana za najlepszą, nie powinien przekroczyć kwoty 700 000 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy PLN brutto).

JURY

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

Antonii Janusz Pastwa - artysta rzeźbiarz

Sędziowie:

Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków - Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania;
Przemysław Alexandrowicz - Rada Miasta Poznania - Członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania;
dr Tomasz Jędrzejewski - artysta rzeźbiarz, członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy;
Jacek Maleszka - architekt, członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Stowarzyszenia Prawo do Miasta;
Henryk Walendowski - wnioskodawca - Prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan;
Aleksandra Wendland - Sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945;
prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson - socjolog, Instytut Zachodni w Poznaniu.

TERMINY

Ogłoszenie Konkursu 14.08.2018
Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu 28.08.2018
Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu 7.09.2018
Ostateczny termin składania wniosków 10.09. 2018 r.
Poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie do 21 września 2018 r.
Ostateczny termin składania prac konkursowych 8 listopada 2018 r.
Publiczna debata wynikająca z Uchwały w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania 14-16 listopada 2018 r. Dokładna data zostanie podana na stronie konkursu.
REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONACH

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/zamowien...

www.poznan.pl/architektura

KORESPONDENCJA

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Sekretariat, pokój 152
fax +48 61 878 50 85, zp@um.poznan.pl
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, w poniedziałki do 17.00
(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

http://www.poznan.pl/mim/main/konkurs-na-pomnik-upamietniajacy-wypedzeni...