HISTORIA Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy

"Zarys Historii Poznańskiego Środowiska Rzeźbiarzy ", opracowany przez historyka Jacka Ceptowskiego

Historia WZAR-u
W roku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków obchodził rocznicę
100 lat swojego istnienia.
Rzeźbiarze należeli od początku do tej organizacji ( Sekcja Rzeźby ) aż
do powołania Związku Artystów Rzeźbiarzy - organizacji także o za -
sięgu ogólnopolskim.
Niezależnie od wydawnictw ZPAP ( i innych ) Środowisko rzeźbiarzy poz-
nańskich posiada własne historyczne opracowanie obejmujące okres od
XIX wieku, do roku 1995 - pod tytułem "Zarys Historii Poznańskiego Śro-
dowiska Rzeźbiarzy ", opracowany przez historyka Jacka Ceptowskiego,
przy współudziale starszych wiekiem rzeźbiarzy dysponującymi odp.wied-
zą i dokumentami.
Opracowanie to powstało z inicjatywy ZAR-u, a zostało zrealizowane na
zlecenie Wydziału Kultury m. Poznania. Egzemplarze tego wydawnictwa
znajdują się m. innymi w Bibliotece Raczyńskich, Bibliotece Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu, Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w W-wie
w Wydziale Kultury m. Poznania, w bibliotece ASP w Poznaniu, w archi-
wum WZAR-u oraz u osób prywatnych związanych ze środowiskiem.
Dokument ten zawiera wiele istotnych faktów z działalności Środowiska
Rzeźbiarzy Poznańskich w różnych okresach historycznych ( okresu zabo-
ru pruskiego, okresu międzywojennego, okupacji hitlerowskiej i t.d. )
Jest to lektura zwięzła i interesująca.
Działający obecnie Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy jest bez
wątpienia kontynuatorem bogatego dorobku środowiska rzeźbiarzy poznań-
skich w ponad stuletniej jego historii.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z tym opracowaniem.

Anna Rodzińska

******************************************************************
Rok 2010

Z powodu wielu obowiązków zrezygnował z pełnienia funkcji Wice prezesa Zarządu - zasłużony dla Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy Pan Andrzej Kołodziejczyk którego inicjatywą było między innymi stworzenie prężnie działającej strony internetowej.

Nowy skład ZARZĄDU WZAR:

Prezes: Roman Kosmala
Wice prezes: Anna Słonka-Moskwa
Skarbnik: Jolanta Różańska-Woźniak
Sekretarz: Mariola Kalicka
Członek zarządu: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
WZAR nawiązał stałą współpracę z portalem internetowym INDEPENDENT który objął związek PATRONATEM MEDIALNYM

WZAR nawiązał współpracę stała z portalem INDEPENDENT oraz Galerią sztuki BEDYKA, TVP Poznań, Telewizją kablową TWK Winogrady, Wydawnictwem IKS, Portalami internetowymi: "Ezoteryczny Poznań", "Moje Miasto Poznań", Radiem Merkury oraz Radiem Emaus, Creative Media, Mediafm.net oraz z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Nawiązaliśmy stałą współpracę na zasadzie partnerstwa z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania wraz z którą udało nam się zorganizować wystawę konkursową
"Projekty Fontann dla Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski" w Galerii Miejskiej Arsenał w dniach 28-29 września 2010 r.

Wyłoniona została zwycięska praca Pani Jolanty Różańskiej-Woźniak
oraz Wyróżniony projekt Pana Norberta Sarneckiego

Wystawę w listopadzie przenieśliśmy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kole
Gdzie cieszy się ogromny zainteresowaniem.
Są już prośby inny Miejskich Ośrodków Kultury o przeniesienie ekspozycji.
******************************************************************

Dnia 17 września 2009 dobiegła końca procedura sądowa tworzenia się Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy w Poznaniu. Otrzymaliśmy pozytywne postanowienie – KRS.

W skład zarządu związku WZAR weszli:

Prezes: Roman Kosmala,
Wice prezes: Andrzej Kołodziejczyk,
Skarbnik: Jolanta Różańska-Woźniak,
Sekretarz: Mariola Kalicka,
Członek zarządu: Anna Słonka-Moskwa.

Zarząd podjął się realizacji wystawy „Projekty rzeźb dla Miasta Poznania i Wielkopolski”. Wystawa została otwarta w dniu 16 listopada 2009 roku w siedzibie Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu przy ulicy Grobla 15. Wystawie wspartej finansowo przez gospodarzy towarzyszyła interesująca dokumentacja w postaci katalogu i plakatów. Wernisaż poprzedzony był silną promocją w lokalnych mediach. Patronatem medialnym objęły wystawę: TVP – Poznań, Telewizja Kablowa TWK, IKS, Creative Media, Independent, Radio Merkury oraz Radio Emaus.
Kuratorem wystawy była artystka rzeźbiarka Anna Słonka- Moskwa, która zaprosiła do udziału w wystawie ponad 30 artystów. Zaprezentowano kilkadziesiąt prac wykonanych w szlachetnych materiałach, głównie w brązie.
W ostatnim czasie nasze grono WZAR-u powiększyło się o wielu młodych artystów rzeźbiarzy, których kreatywna postawa i aktywność twórcza jak ocenia Zarząd wpłynie pozytywnie na działalność twórczą całej grupy członków naszego Stowarzyszenia.
Zarząd ponadto spotkał się z dyrektorem Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej w Poznaniu Panem Lisieckim, celem omówienia współpracy przy realizacji pleneru rzeźbiarskiego związanego z Poznańską Cytadelą, jako parkiem rzeźby. Planowana współpraca będzie miała na celu przejęcie patronatu artystycznego nad istniejącymi tam obiektami rzeźbiarskimi jak również ich konserwację i renowację przez Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej.
Zarząd poparł ponadto zamiar wykonania w brązie odlewu rzeźby profesora Bazylego Wojtowicza „NIKE”, której stan wymaga natychmiastowej interwencji.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
STATUT WZAR

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy, zwany dalej WZAR, jest stowarzyszeniem twórczym.

§2.
WZAR jest organizacją samodzielną i samorządną. Działa w ramach porządku prawnego, określonego przez konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Terenem działania WZAR jest Województwo Wielkopolskie, a siedzibą władz Poznań.

§ 4.
WZAR jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i posiada osobowość prawną.

§ 5.
WZAR Może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń związanych z twórczością artystyczną, kulturą i nauką.

§ 6.
WZAR opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków.

§ 7.
WZAR ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8.
Cele WZAR:
1) Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju twórczości rzeźbiarskiej.
2) Wspomaganie i reprezentowanie artystów rzeźbiarzy.
3) Kształtowanie prawidłowych postaw i etyki zawodowej swoich członków.
4) Chronienie praw i zawodu artysty rzeźbiarza.
5) Staranie o zachowanie spuścizny artystycznej rzeźbiarzy.

§ 9.
Środki:

WZAR może wraz z innymi stowarzyszeniami lub osobami prawnymi tworzyć związki stowarzyszeń.

§ 10.
W razie naruszenia uprawnień i interesów artystów rzeźbiarzy oraz w celu realizacji postulatów zawartych w uchwałach organów statutowych WZAR może – w sposób zgodny z przepisami prawa – podejmować akcje protestacyjne.

§ 11.
Współpraca z władzami państwowymi oraz partnerskie współdziałanie z samorządami lokalnymi.

Inicjowanie oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji.
Inicjowanie i organizowanie wystaw, przeglądów, konkursów, sympozjów, plenerów, odczytów i tym podobnych działań mających na celu popularyzację twórczości plastycznej.
Upowszechnianie osiągnięć sztuk plastycznych w mediach i innymi środkami.
Prowadzenie działalności gospodarczej nie wyodrębnionej lub wyodrębnionej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.
Członkowie WZAR dzielą się na:
- członków rzeczywistych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.

§ 13.
Członkami rzeczywistymi mogą zostać pełnoletni twórcy, posiadający obywatelstwo polskie, pracujący jako rzeźbiarze, uznający cele i zadania WZAR.

§ 14.
Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne oraz osoby prawne z kraju i z zagranicy, które uznają i wspierają cele statutowe WZAR.
Przyjmowanie jak i skreślanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu WZAR.

§ 15.
Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona w dziedzinie plastyki. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie członków WZAR.

§ 15a.
1. Członkowie wspierający i honorowi nie muszą być artystami plastykami i nie opłacają składek członkowskich.
2. Członkowie wspierający i honorowi mogą być zapraszani na Walne Zebrania oraz posiedzenia Zarządu, z głosem doradczym bez prawa głosu w podejmowaniu uchwał, nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych podejmowanych przez WZAR a w szczególności:
- w organizowaniu oraz uczestnictwie w wystawach
- recenzowaniu oraz ocenianiu prac zgłaszanych na konkursy artystyczne.

§ 16.
Członkiem rzeczywistym może być każdy twórca, który spełnia warunki § 13.
Przyjmowanie i skreślanie członków rzeczywistych następuje na podstawie uchwały Zarządu WZAR.

§ 17.
Osoby, które nie ukończyły studiów wyższych, mogą ubiegać się o członkostwo rzeczywiste na podstawie dorobku twórczego.

§18.
Podstawowym obowiązkiem rzeczywistego członka WZAR jest praca twórcza oraz współdziałanie w realizacji celów i zadań Związku.

§ 19.
Członkowie WZAR opłacają regularnie składki i ewentualnie inne świadczenia finansowe uchwalone przez władze związkowe.

§ 20.
Członkowie WZAR mogą uprawiać działalność artystyczną w innych dziedzinach plastycznych.

§ 21.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom rzeczywistym.

§22.
Członkostwo w WZAR wygasa w wyniku śmierci, wystąpienia zgłoszonego na piśmie, skreślenia za zaleganie ze składkami za okres sześciu miesięcy, wykluczenia uchwałą władz WZAR z innych powodów.

§ 23.
Byli członkowie WZAR mogą starać się o ponowne przyjęcie do Związku wtedy, gdy ustaną przyczyny , które spowodowały utratę członkostwa.
Od uchwały lub decyzji władz WZAR o utracie członkostwa służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV
Władze WZAR

§24.
Władzami WZAR są:
- Walne Zebranie,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
-Zarząd.
Kadencja władz trwa 3 lata.

§ 25.
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji części składu osobowego władz WZAR, władzom tym przysługuje prawo do kooptacji. Liczba członków dokooptowanych do danej władzy, np. Zarządu, nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby jej członków pochodzących z wyboru.

§26.
Najwyższą władzą WZAR jest Walne Zebranie.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne zwyczajne zebranie zwoływane jest co trzy lata, a zebranie sprawozdawcze co rok.

§ 27.
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd WZAR.
Walne Zebranie powinno być zwołane w miesiącu poprzedzającym zakończenie kadencji władz WZAR.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd WZAR obowiązany jest zawiadomić wszystkich członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 28.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd WZAR z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie dziesięciu dni od dnia podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. Przedmiotem obrad i uchwał mogą być tylko te sprawy, dla których ono zostało zwołane.

§ 29.
Zwyczajne Walne Zebranie członków WZAR:
- uchwala kierunki i program działanie Związku,
- rozpatruje sprawozdanie z działalności władz Związku oraz zgłoszonych wniosków i udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- wybiera trzech do pięciu członków Zarządu, w tym w odrębnym głosowaniu prezesa, trzech członków Komisji Rewizyjnej i trzech członków Sądu Koleżeńskiego,
- ustala wytyczne dla działań władz,
- nadaje godność członka honorowego, jak również rozpatruje odwołania,
- uchwala zmiany w statucie.
Władze WZAR konstytuują się w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru.
W Walnych Zebraniach biorą udział wszyscy członkowie WZAR, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom rzeczywistym.
Dla prawomocności uchwał podejmowanych w pierwszym terminie konieczny jest udział co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
Wybór władz WZAR odbywa się poprzez głosowanie bezpośrednie i tajne.

§30.
Zarząd WZAR jest naczelną władzą wykonawczą Związku i jego reprezentantem.
W posiedzeniach Zarządu bierze udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jeden z jej członków oraz zaproszone osoby.
Zarząd WZAR:
1. Realizuje uchwały Walnego Zebrania.
2. Podejmuje uchwały w sprawach Związku nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i innych władz statutowych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Zarządu.
3. Uchwala regulaminy.
4. Podejmuje uchwały w sprawach członkowskich i majątkowych Związku.
5. Rozpatruje odwołania w sprawach przewidzianych statutem bądź regulaminami.
6. Inicjuje działania mające na celu podnoszenie poziomu twórczości plastycznej oraz ochrony warunków bytowych członków Związku.
7. Powołuje komisje problemowe w celu rozwiązania spraw dotyczących środowiska plastycznego.
8. Określa wielkość świadczeń i wydatków na cele związkowe.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 31.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 32.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działania WZAR co do zgodności ze statutem, uchwałami władz i regulaminami, ze szczególnym uwzględnieniem działań finansowych (celowość, rzetelność i gospodarność). 2.Składanie na Walnych Zebraniach sprawozdania z wyników działalności oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek badać działalność WZAR co najmniej raz w roku. Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół z zaleceniami.
4. Komisja Rewizyjna ma swobodny dostęp do wszystkich ksiąg, dokumentów i pomieszczeń WZAR.

§ 33.
1. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2.Sąd Koleżeński ma obowiązek rozstrzygnięcia sprawy w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wniesienia.
3.Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków WZAR w zakresie nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów.
4. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
- upomnienie,
- zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku,
- wykluczenie z WZAR.

Rozdział V
Majątek WZAR

§ 34.
1. WZAR może posiadać majątek składający się z nieruchomości, funduszy i papierów wartościowych.
2. Na fundusze WZAR składają się:
- składki, wpisowe i dobrowolne świadczenia członkowskie,
- zapisy, darowizny, subwencje i dotacje,
- dochody z ruchomości, nieruchomości, akcji i lokat,
- inne wpływy z działalności statutowej,
- wpływy z działalności gospodarczej.

§ 35.
1. Wszelkie akty, czynności prawne i dokumenty, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub majątkowe, są podpisywane przez prezesa i skarbnika.
2. Oświadczenia w innych sprawach wymagają podpisu prezesa, bądź wiceprezesa i jednego z członków Zarządu..

§ 36.
Wszelkie uszczuplenie majątku trwałego WZAR wymaga zgody Walnego Zebrania.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie WZAR

§ 37.
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie WZAR wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej 2/3 głosami przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu WZAR Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku WZAR i powołuje komisję likwidacyjną.